Văn bản
Triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP Về Chính phủ điện tử (sau đây gọi là Nghị quyết số 36a), theo đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm “Xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện trên toàn quốc đối với việc cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong trước ngày 01 tháng 01 năm 2016”. Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 17/12/2015, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đã có Công văn số 692/CNTT-HTTT&CSDL gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) trực tuyến. Theo đó, các Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại địa phương; đồng thời, để tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình yêu cầu cấp Phiếu LLTP, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các Sở Tư pháp nên triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận Phiếu LLTP thông qua dịch vụ bưu chính
Ngày 18/3/2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ban hành công văn số 117/TTLLTPQG-TTrC về việc triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, sau khi thống nhất với Cục Công nghệ thông tin về phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến có kết hợp với phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Trung tâm) đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số vấn đề khi triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP như sau:
Thứ nhất, về phạm vi áp dụng đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
Trước khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”, theo đó, việc thí điểm phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến được áp dụng tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến thì thời gian thực hiện thí điểm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến tại 05 thành phố trên được xác định từ Quý III năm 2016.
Theo tinh thần Nghị quyết số 36a, việc cấp Phiếu LLTT trực tuyến phải thực hiện đồng bộ trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01/01/2016 tại Trung tâm và 63 Sở Tư pháp. Thực hiện Nghị quyết này, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng, tập huấn và hướng dẫn các bước triển khai phân hệ Phần mềm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến cho công chức chuyên trách của các Sở Tư pháp.  Cho đến nay, ngoài Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, 05 thành phố trực thuộc Trung ương nói trên, đã có thêm 18 Sở Tư pháp triển khai đưa vào sử dụng Phân hệ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Vì vậy, đề nghị các Sở Tư pháp khẩn trương có kế hoạch để triển khai vận hành, bảo đảm kịp thời phục vụ nhân dân theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Thứ hai, việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính để kết hợp đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg và Quyết định số 1051/QĐ-BTP, ngày 30/6/2015, Trung tâm đã ký văn bản thỏa thuận với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc chuyển phát hồ sơ yêu cầu và kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện; đồng thời, Trung tâm ban hành Công văn số 632/TTLLTPQG-HCTH ngày 30/6/2015 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đến nay đã có 18 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch và một số Sở Tư pháp có văn bản báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg, đồng thời ký thỏa thuận với Bưu điện tỉnh, thành phố để cung ứng dịch vụ bưu chính. Việc thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính bước đầu đã mang lại những kết quả nhất định, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại của người dân.
Mặc dù có nhiều đơn vị có khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính, nhưng việc kết hợp cung cấp cả hai dịch vụ bưu chính và đăng ký trực tuyến hiện đã có Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel xây dựng được giải pháp kỹ thuật đạt yêu cầu và trên thực tế đã triển khai dịch vụ tích hợp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 04 Sở Tư pháp: Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, Sở Tư pháp có thể tham khảo kinh nghiệm của các Sở Tư pháp trên và chủ động trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời mở rộng quyền lựa chọn việc sử dụng dịch vụ của người dân, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cấp Phiếu LLTP. Trong quá trình lựa chọn, cần lưu ý một số điểm sau đây:
- Sở Tư pháp có thể lựa chọn một hoặc nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính nhằm triển khai phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính nói chung và phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp việc trả Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính nói riêng (nếu đơn vị cung ứng dịch vụ có giải pháp kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của hệ thống đăng ký trực tuyến), trong đó cần cân nhắc về chất lượng dịch vụ, giá cung ứng dịch vụ để bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, qua đó đem lại lợi ích tốt nhất cho người có yêu cầu cấp Phiếu.
- Việc ký hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ cần có những điều khoản thỏa thuận cụ thể về quy trình cung ứng dịch vụ; giá cước dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các bên,… trong đó xác định rõ vai trò của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính trên nguyên tắc cán bộ, nhân viên làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính có thể hỗ trợ cơ quan cấp Phiếu trong việc hướng dẫn người nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu hoàn thiện hồ sơ nhưng không thay thế vai trò và trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại các Sở Tư pháp.

Thứ ba, việc xử lý các vướng mắc phát sinh

Việc triển khai phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến và triển khai phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp việc trả Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính là công việc còn mới mẻ, chưa có tổng kết kinh nghiệm. Vì vậy, trong quá trình triển khai trên thực tế không tránh khỏi những vướng mắc, bất cập liên quan đến quy trình nghiệp vụ LLTP cũng như sự vận hành của Phân hệ đăng ký LLTP trực tuyến.
Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế, kịp thời có giải pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người yêu cầu cấp Phiếu LLTP, đề nghị các Sở Tư pháp quan tâm vấn đề sau:
- Trường hợp có những vướng mắc về các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng Phần mềm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, Sở Tư pháp có thể gửi văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin để được giải quyết.
- Trường hợp có những vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình cấp Phiếu (cách thức thực hiện yêu cầu cấp Phiếu, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, thụ lý hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu LLTP,…), đề nghị Sở Tư pháp có văn bản gửi về Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để được hướng dẫn cụ thể./.

Công văn 117/TTLLTPQG-TTrC