Tin tức
Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh Vĩnh Long ký kết hợp tác chia sẻ thông tin dữ liệu và triển khai các hoạt động thống kê

Chiều 4/7/2017, Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận 2 nội dung: Hợp tác chia sẻ thông tin dữ liệu và triển khai các hoạt động thống kê (khi Cục Thống kê yêu cầu).


Đại diện Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận

Theo đó, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện việc thu thập, tổng hợp lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê và các hình thức thu thập thông tin thống kê khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện để Cục Thống kê triển khai các chương trình thống kê.
Hai bên hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp, chia sẻ các thông tin dữ liệu. Cục Thống kê đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê; cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê trong các lĩnh vực. 

Khai thác tiềm năng đội ngũ lao động và mạng lưới giao dịch của bưu điện đến cấp xã trên toàn tỉnh phục vụ điều tra, cập nhật thông tin thống kê khi Cục Thống kê có nhu cầu; cung cấp dịch vụ chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê và các nhu cầu chuyển phát khác...

Bà Nguyễn Diệu Hiền, Giám đốc Bưu điện tỉnh, khẳng định việc ký kết phù hợp chức năng, nhiệm vụ mỗi bên. Hai bên sẽ tạo điều kiện cho nhau, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ để các hoạt động phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.