Bộ Tư Pháp

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Xóa đăng ký thế chấp Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở (không thuộc trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận) Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Bộ Tư Pháp Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bộ Tư Pháp Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Chi cục Thi hành án dân sự Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú, tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Chi cục Thi hành án dân sự Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp huyện) Bộ Tư Pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Phòng thi hành án cấp quân khu Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Phòng thi hành án cấp quân khu Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Phòng thi hành án cấp quân khu Không
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Chi cục thi hành án dân sự Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Tổng cục Thi hành án dân sự Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Tổng cục Thi hành án dân sự Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Tổng cục Thi hành án dân sự Không
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Không
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ Không
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Cơ quan có trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 14 Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 Không
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp trung ương) Bộ Tư Pháp Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Không
Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư Pháp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu (cấp tỉnh) Bộ Tư Pháp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Không