Ủy ban Dân tộc

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban Dân tộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc" Ủy ban Dân tộc Văn phòng Ủy ban
Thi đua khen thưởng Ủy ban Dân tộc Văn phòng Ủy ban
Giải quyết tố cáo Ủy ban Dân tộc Thanh tra Ủy ban Không
Giải quyết khiếu nại Ủy ban Dân tộc Thanh tra Ủy ban Không
Tiếp công dân Ủy ban Dân tộc Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh Không
Thủ tục hành chính xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Ủy ban Dân tộc Uỷ ban nhân dân Huyện
Thủ tục cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 Ủy ban Dân tộc Uỷ ban nhân dân xã
Thủ tục hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 Ủy ban Dân tộc Uỷ ban nhân dân xã
Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Ủy ban Dân tộc Ủy ban nhân dân xã
Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc
xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Ủy ban Dân tộc Vụ Chính sách Dân tộc của Uỷ ban Dân tộc, UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh