Ngân hàng Nhà nước

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục cấp bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân từ sổ gốc trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc hư hỏng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục khen thưởng đột xuất Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục khen thưởng ngoài Ngành Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục khen thưởng chuyên đề Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước” Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng “Tập thể Lao động xuất sắc” Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng trường hợp bị rách hoặc bị hư hỏng dưới các hình thức khác Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục tặng thưởng Huy chương Ngân hàng Nhà nước Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên hoặc mua thêm cổ phần khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng trường hợp bị mất, bị cháy toàn bộ Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam chấp thuận bằng văn bản để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ đối với trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 43/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục đề nghị vay tái cấp vốn theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra. Ngân hàng Nhà nước Vụ Chính sách tiền tệ
Thủ tục chấp thuận cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế đã được thực hiện có thời hạn Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục chấp thuận cho phép thực hiện có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh đối với khoản vay phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, trừ khoản vay phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục đăng ký thay đổi khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế/tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối
Thủ tục đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nuớc ngoài Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối
Thủ tục đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của tổ chức kinh tế Ngân hàng Nhà nước Vụ Quản lý ngoại hối
Chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Không
Chấp thuận cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay bằng ngoại tệ đối với từng trường hợp cụ thể Ngân hàng Nhà nước Vụ Chính sách tiền tệ
Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Không
Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Không
Đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông Ngân hàng Nhà nước Cục Phát hành và kho quỹ Không
Chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ngân hàng Nhà nước Vụ Thanh toán
Chấp thuận thay đổi chức danh Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố