Bộ Nội vụ

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
THỦ TỤC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
THỦ TỤC THI TUYỂN VIÊN CHỨC Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Bộ Nội vụ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Không
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
Thủ tục thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Không
Thủ tục xét tuyển công chức Bộ Nội vụ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Không
Thủ tục thi tuyển công chức Bộ Nội vụ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Không
Thủ tục tặng thưởng huân chương hữu nghị cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa cấp huyện Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất cấp xã Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp xã Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp xã Bộ Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp huyện Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất cấp tỉnh Bộ Nội vụ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương Không
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề cấp tỉnh Bộ Nội vụ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương Không
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề cấp tỉnh Bộ Nội vụ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương Không
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh Bộ Nội vụ Phòng Nội vụ Không
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh Bộ Nội vụ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương Không
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh Bộ Nội vụ Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương Không
Thủ tục Phong tặng thành phố anh hùng cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Phong tặng Tỉnh anh hùng cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Tặng thưởng Huân chương Quân công cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân người nước ngoài cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huy chương Hữu Nghị cho cá nhân người nước ngoài cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Hữu Nghị cho tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước ngoài cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương lao động cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho cá nhân có quá trình cống hiến cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cá nhân có quá trình cống hiến cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Sao vàng cho cá nhân có quá trình cống hiến cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân có thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề cấp trung ương Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Không
Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục Khen thưởng Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cấp trung ương Bộ Nội vụ Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Không