Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Không
Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Không
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người có thẩm quyền
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Mở thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Làm rõ hồ sơ dự thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Làm rõ HSMT, HSYC (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị phát hành Không
Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo Đấu thầu Không
Phê duyệt danh sách ngắn (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị được cơ quan chủ quản giao thẩm định dự án Không
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị được cơ quan chủ quản giao thẩm định dự án Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị được cơ quan chủ quản giao thẩm định dự án Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị thẩm định Không
Đăng ký tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo Không
Đăng ký giảng viên về đấu thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo Không
Đăng ký cơ sở đào tạo về đấu thầu (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo Không
Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (cấp khác) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị thẩm định Không
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, chủ đầu tư đối với dự án (đấu thầu)
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Mở thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Làm rõ hồ sơ dự thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị phát hành Không
Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo Đấu thầu Không
Phê duyệt danh sách ngắn (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư Không
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị thẩm định Không
Lựa chọn nhà thầu qua mạng (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Không
Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Không
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ (cấp Xã) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ đầu tư các cấp Không
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp Huyện) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, chủ đầu tư đối với dự án (đấu thầu)
Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Huyện) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu
Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp Huyện) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Mở thầu (cấp Huyện) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không
Làm rõ hồ sơ dự thầu (cấp Huyện) Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bên mời thầu Không