Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Không
Cho phép trường PTDTNT hoạt động giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Không quy định Không
Xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Không
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Bộ Giáo dục và Đào tạo Không Không
Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giải thể trường trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã
Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giải thể trường tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành lập nhà trường, nhà trẻ Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Bộ Giáo dục và Đào tạo Không
Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo