Bộ Công thương

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Bộ Công thương Sở Công Thương Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Xác nhận điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu LNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG Bộ Công thương Vụ thị trường trong nước Không