Bộ Công An

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
a Cần Thơ
a Cần Thơ
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố Không
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Không
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Không
Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Công an tỉnh Không
Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Bộ Công An Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Không
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Bộ Công an Không
Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Công an tỉnh Không
Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Bộ Công An Công an xã Không
Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Bộ Công an Không
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Bộ Công an Không
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công An Công an tỉnh Không
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An Bộ Công an Không
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An Công an tỉnh Không
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Bộ Công An Công an xã Không
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Bộ Công An Công an xã Không