Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND cấp huyện
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc đổi tên của tổ chức hành nghề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Bảo vệ thực vật
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục trồng trọt
Cấp giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục trồng trọt
Công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục trồng trọt
Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Công nhận lại huyện đạt chuẩn nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND cấp xã
Thủ tục xét tặng Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục Xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, tập thể lao động xuất sắc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục xét đề nghị khen thưởng đối ngoại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục Xét tặng khen thưởng cống hiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục Xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Không
Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ khoa học công nghệ và môi trường Không
Thẩm định báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo ĐMC, báo cáo ĐTM do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý (trừ các dự án quy định tại mục 5.1) Không
Lấy ý kiến báo cáo ĐMC thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Không
Thẩm định báo cáo ĐMC thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Không
Thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản Không
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp và PTNT (theo nguyên tắc được quy đinh tại Điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT)
Đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản và các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (theo nguyên tắc được quy đinh tại Điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục Xét khen thưởng đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Không
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp xã
Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong sản xuất thủy sản (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được chỉ định là cơ quan kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp xã
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được chỉ định là cơ quan kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc;
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc;
Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thuộc Chi cục thú y cấp tỉnh Không
Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do Trung ương quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các cơ quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Không
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan kiểm soát thu hoạch (Cơ quan địa phương do Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản)
Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan kiểm tra công nhận được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định trên địa bàn tỉnh
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Không
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Không
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các cơ quan thú y vùng, các Chi cục Kiểm dịch vùng, các Trạm kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cục Thú y Không