Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Cấp tín chỉ cho dự án JCM (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCM (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án (PDD) sửa đổi, bổ sung (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Đăng ký, phê duyệt dự án JCM (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Phê duyệt phương pháp luận/phương pháp luận sửa đổi, bổ sung (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE) (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Công nhận Bên thứ ba (TPE) (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban hỗn hợp của cơ chế JCM Không
Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết (TTHC cấp xã) Bộ Tài nguyên và Môi trường Không quy định Không
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Không
hòa giải tranh chấp đất đai (TTHC cấp xã) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Không
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Không
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Không
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Không
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện (TTHC cấp huyện) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cáp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Không
Tách thửa hoặc hợp thửa đất (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Không
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Không
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Không
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Không
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai) Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Không
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh) Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Không