Thủ tục phê duyệt cho vay đối với thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 50 triệu đến 500 triệu đồng.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay

Viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N), có xác nhận của UBND cấp xã và các hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Tiến hành thẩm định; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ trình Giám đốc xem xét, phê duyệt; nếu không đủ điều kiện cho vay, NHCSXH gửi thông báo bằng văn bản (mẫu số 04/TD) gửi người vay.

- Nếu đủ điều kiện cho vay, NHCSXH hướng dẫn người vay lập Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định, cùng lập Hợp đồng tín dụng (mẫu số 03/DNV&N) và ký kết Hợp đồng.

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý: Tuỳ theo loại hình tổ chức kinh tế người vay gửi cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục các giấy tờ sau:

+ Điều lệ Doanh nghiệp, Điều lệ Hợp tác xã (trừ Doanh nghiệp tư nhân): 01 bản sao chứng thực;

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng: 01 bản sao chứng thực;

+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Trường hợp tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động: 01 bản sao chứng thực;

+ Giấy phép hành nghề đối với các trường hợp hoạt động thương mại phải có giấy phép hành nghề (ví dụ: Kinh doanh Dược phẩm): 01 bản sao chứng thực;

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh): 01 bản sao chứng thực;

+ Các giấy tờ về đăng ký mẫu dấu, chữ ký và mở tài khoản: 01 bản sao chứng thực;

+ Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với Hợp tác xã): 01 bản sao chứng thực;

+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã (đối với Hợp tác xã): 01 bản sao chứng thực.

- Hồ sơ kinh tế:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ: 01 bản sao chứng thực.

+ Báo cáo tài chính và kết quả thực hiện kinh doanh kỳ trước liền kề: 01 bản sao chứng thực.

- Hồ sơ vay vốn:

+ Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N): 01 bản chính;

+ Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (do người vay tự lập): 01 bản chính;

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định;

+ Hợp đồng tín dụng (mẫu số 03/DNV&N).

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283352-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay gửi hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định.

Lệ phí