Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 50 triệu.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:

Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) gửi cùng với Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD) người vay lưu giữ) trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ về nội dung trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD); xem xét, phê duyệt cho vay lưu vụ (nếu người vay có đủ điều kiện);

- Ghi đầy đủ các yếu tố về kết quả phê duyệt cho vay lưu vụ vào Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD) và gửi người vay 01 bản lưu giữ.

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu 07/TD): 01 bản chính (NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lưu giữ).

- Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD người vay lưu giữ): 01 bản chính (người vay lưu giữ).

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283347-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay lưu vụ trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ đề nghị cho vay lưu vụ của người vay.

Lệ phí