Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 50 triệu đồng.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:

Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 05 ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay viết Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) gửi cùng với Sổ vay vốn cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Bước 2. Ban quản lý Tổ TK&VV:

- Tổ chức họp Tổ TK&VV để bình xét cho vay lưu vụ công khai, xác nhận trên Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) và lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận;

- Gửi bộ hồ sơ vay lưu vụ tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau khi có xác nhận của UBND cấp xã trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn - cho vay lưu vụ (mẫu số 03/TD).

Bước 3. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Xem xét, phê duyệt cho vay lưu vụ sau khi đã nhận đủ hồ sơ từ Ban quản lý Tổ TK&VV;

- Ghi đầy đủ các yếu tố về kết quả phê duyệt cho vay lưu vụ vào Sổ vay vốn lưu tại ngân hàng và Sổ của người vay gửi người vay lưu giữ.

Thành phần hồ sơ

- Người vay kê khai, nộp:

+ Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

+ Sổ vay vốn: 01 sổ (người vay lưu giữ).

- Ban quản lý Tổ TK&VV lập:

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD): 04 bản (Tổ TK&VV lưu 01 bản chính, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác lưu 01 bản sao, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lưu 01 bản chính và 01 bản sao);

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283346-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp Giấy đề nghị cho vay lưu vụ (mẫu số 07/TD) và Sổ vay vốn trực tiếp cho Ban quản lý Tổ TK&VV nơi người vay cư trú hợp pháp.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ đề nghị cho vay lưu vụ từ Ban quản lý Tổ TK&VV. 

Lệ phí