Thủ tục phê duyệt cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn mức vay trên 50 triệu đến 100 triệu đồng.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay.

Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất theo (mẫu số 01A/TD), có xác nhận của UBND cấp xã gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

- Tiến hành thẩm định; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ. Nếu không đủ điều kiện cho vay, NHCSXH gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới người vay.

- Nếu đủ điều kiện cho vay, NHCSXH thông báo kết quả tới người vay (mẫu số 04/TD) và cùng người vay lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). 

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất (mẫu số 01A/TD): 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD): 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay bổ sung (mẫu số 05A/TD): 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

Số bộ hồ sơ 02 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283345-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ người vay.

Lệ phí