Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:

- Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp;

- Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mu s 01/TD), viết bổ sung nội dung cam kết “và không chuyển nhượng nhà ở khi chưa trả hết nợ gốc và lãi của khoản vay này” vào cuối cùng phần cam kết của hộ vay và kê khai các thông tin vào Sổ vay vốn gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.

Bước 2. Ban quản lý Tổ TK&VV:

- Tổ chức họp Tổ TK&VV để bổ sung tổ viên và bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp (mu s 10C/TD);

- Lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mu s 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mu s 01/TD) của các tổ viên Tổ TK&VV trình UBND cấp xã xác nhận:

+ Trên Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mu s 03/TD);

+ Trên (mẫu 01/TD) về quan hệ của người vay và người có tên trong Danh sách là thành viên trong cùng một hộ (trong trường hợp thành viên trong hộ đứng tên vay vốn không trùng với tên người đại diện hộ gia đình trong Danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn hỗ trợ nhà ở tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt);

- Gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau khi có xác nhận của UBND cấp xã.

Bước 3. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn và xem xét, phê duyệt cho vay sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ từ Ban quản lý Tổ TK&VV;

- Gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mu s 04/TD) tới UBND cấp xã để thông báo đến người vay.

Thành phần hồ sơ

- Người vay kê khai:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

+ Sổ vay vốn: 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Ban quản lý Tổ TK&VV lập:

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 bản (Tổ TK&VV lưu 01 bản chính, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác lưu 01 bản sao, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lưu 01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản họp Tổ TK&VV đối với trường hợp kết nạp thêm tổ viên mới (mẫu số 10C/TD): 02 bản (01 bản chính lưu Tổ TK&VV, 01 bản sao lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283334-TT
Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tới Ban quản lý Tổ TK&VV nơi người vay cư trú hợp pháp

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Ban quản lý Tổ TK&VV.

Lệ phí