Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay trên 50 triệu đồng để trồng rừng sản xuất theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:

- Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp.

- Lập Dự án vay vốn (mẫu số 01/DATR) và kê khai các thông tin vào Sổ vay vốn kèm các giấy tờ liên quan gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.  

Bước 2: Ban quản lý Tổ TK&VV:

- Tổ chức họp Tổ TK&VV để bổ sung tổ viên và bình xét cho vay công khai theo Biên bản họp (mẫu số 10C/TD);

- Lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm hồ sơ vay vốn của các tổ viên Tổ TK&VV trình UBND cấp xã xác nhận cụ thể: “Các hộ có tên trên đang cư trú hợp pháp tại xã; thuộc diện hộ DTTS (gồm: Số thứ tự:...,....,), thuộc diện hộ người Kinh nghèo (gồm: Số thứ tự:....,.....,) và xác nhận trên Dự án vay vốn (mẫu số 01/DATR) của người vay;

- Gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục sau khi có xác nhận của UBND cấp xã.

Bước 3: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn;

- Thực hiện thẩm định dự án vay vốn tại nơi trồng rừng theo (mẫu số 01/TĐ);

- Trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho vay;

- Gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã để thông báo đến người vay.

Thành phần hồ sơ

- Người vay kê khai:

+ Dự án vay vốn (mẫu số 01/DATR): 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

+ Sổ vay vốn: 02 bản chính (01 bản lưu người vay, 01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Ban quản lý Tổ TK&VV lập:

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 bản (Tổ TK&VV lưu 01 bản chính, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác lưu 01 bản sao, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục lưu 01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản họp Tổ TK&VV đối với trường hợp kết nạp thêm tổ viên mới (mẫu số 10C/TD): 02 bản (01 bản chính lưu Tổ TK&VV, 01 bản sao lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Giấy tờ có liên quan:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền (Đối với bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng sản xuất): 01 bản sao (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

+ Thiết kế - dự toán trồng rừng do cơ quan nhà nước được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc ủy quyền phê duyệt đối với người vay trồng rừng sản xuất: 01 bản sao có chứng thực (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283329-TT
Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tới Ban quản lý Tổ TK&VV nơi người vay cư trú hợp pháp.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Ban quản lý Tổ TK&VV.

Lệ phí